Termik Elektrik Santrali

Faaliyet  konusu Şırnak Silopi’de elektrik enerjisi tesisi  kurmak ve bu tesiste üretmiş olduğu elektriğin satışını gerçekleştirmek olan Silopi Elektrik Üretim A.Ş., 135 MWe gücündeki Akışkan Yatak Teknolojisi ile çalışan termik santralin birinci ünitesini 2009 yılında tamamlamıştır. İlave olarak devam eden kapasite genişletici yatırımları çerçevesinde her biri 135 MWe gücündeki ünitelerden ikinci ünite 08 Mayıs 2015’de devreye girmiş ve elektrik üreterek şebekeye verilmiştir. Üçüncü ünite ise 22.12.2015 tarihinde devreye girmiş ve ticari üretime geçmiştir.

Başlıca faaliyet konusu termik santral kurulumunu ve işletmesini yapmak suretiyle elektrik enerjisi üretmek ve satışını yapmaktır. Silopi Elektrik, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş 23.03.2004 tarih, EÜ/308-3/424 sayılı ve 20 yıl süreli Üretim Lisansı’na sahip olup, üretim faaliyetlerini bu lisansla sürdürmektedir. Lisans süresi, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 25. Maddesi gereğince lisans süresinin bitiminden 12 ay önce başvurulması koşuluyla her dafasında en fazla 49 yıl süreyle yeniden uzatılabilmektedir.

Silopi Elektrik, elektrik üretiminde ihtiyaç duyduğu ana yakıtı işletmekte olduğu asfaltit sahasından sağlamaktadır. Silopi santralinde ana yakıt olarak kullanılan asfaltitin kalorifik değeri 5.500-5.800 kcal/kg aralığındadır. Asfaltit, petrol kökenli katı bir yakıt olup yüksek yumuşama noktasına sahip doğal asfalt benzeri bir maddedir. İşletme ruhsatı Silopi Elektrik’in uhdesinde bulunan Silopi asfaltit sahası, Şirket’e önemli bir maliyet ve kaynak sürekliliği avantajı sağlamaktadır.

Bu kapsamda Silopi Elektrik,

  • Yakıt maliyetlerinin kontrol edilebilir olması,
  • Yakıt maliyetinin döviz kuru oynaklıklarından etkilenmemesi,
  • Yakıt temininin sürekliliği ve dış kaynaklardan bağımsız oluşu (özellikle kış aylarında doğal gazın kesilmesi/azalması, boru hatlarında basınç düşüklüğü vb.),

özellikleri dolayısıyla diğer termik santrallara göre avantajlı konumdadır.

Asfaltit Sahası

Teknik danışman Fichtner tarafından  JORC standartlarına göre hazırlanan 29 Temmuz 2011 tarihli rezerv raporuna göre 41,2 milyon ton rezerve sahip, bugüne kadar kullanılan asfaltit miktarı 1.409.068 ton’dur. Silopi Elektrik tarafından en asfaltit sahasının numarası 12450 (eski İR: 2429)’dir ve 31 Mart 2014 tarihi itibarıyla Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den devralınan sahada, TKİ ile imzalanmış Rödovans Şartnamesi ve Rödovans Sözleşmesi’ne göre 2033 yılına kadar asfaltit çıkartabilecek, 2033 sonrasında da bu süre talebe göre uzatılabilecektir.

Santral kapasite artırımının ardından toplam 405 MWe güce ulaşmış olup, ihtiyaç duyulan yakıt miktarı yıllık 1,35 milyon ton düzeyindedir.

Silopi Elektrik, 31 Mart 2014 tarihinde Şırnak ili Silopi ilçesi dahilinde Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) uhdesinde bulunan asfaltit sahasının işletme  ruhsatını grup şirketi Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den devralmıştır. Termik santralin yakıtı olarak kullanılan asfaltit madeni ile ilgili olarak TKİ ile imzalanmış Rödovans Şartnamesi ve Rödovans Sözleşmesi’ne göre, Silopi/Şırnak’taki 12450 (eski İR: 2429) ruhsat numaralı maden işletme sahasında 2033 yılına kadar asfaltit çıkartabilecektir.